Všeobecné podmienky

 • Všeobecné podmienky portálu Kresťanka.sk

  1. Všeobecné ustanovenia
   1. Prevádzkovateľ portálu je skupina veriacich ľudí rôzných kresťanských cirkví a spoločenstiev Slovenskej a Českej republiky (ďalej len Prevádzkovateľ), ktorá poskytuje online zoznamovacie služby na portáli www.krestanka.sk (ďalej len Portál), a teda plní iba úlohu sprostredkovateľa služieb medzi ponúkajúcim a dopytujúcim (ďalej len Používateľ).
   2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah príspevkov, fotografií, videí, odoslaných správ, hodnotení, ani za obsah informácií zobrazených v Používateľovom profile.
   3. Služby Portálu sú poskytované Používateľom bezplatne.
  2. Ochrana súkromia
   1. Používateľ poskytuje Prevádzkovateľovi osobné údaje podľa ustovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, za účelom poskytovania služieb na Portáli dobrovoľne a súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ustanovením tohto zákona.
   2. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na Portáli sprístupnené tretím osobám.
   3. Údaje o Používateľoch Portálu použije Prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva údaje Používateľa, ktoré si zadal sám pri registrácii, resp. pri úprave svojho profilu.
   4. Používaním služby Používateľ súhlasí so zhromažďovaním, spracovaním a používaním týchto informácií.
   5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených v príspevkoch a fotografiách Používateľa tretími stranami.
  3. Registrácia používateľa
   1. Využívanie služieb Portálu je podmienené registráciou. Registrácia poskytuje Používateľovi využívanie služieb Portálu.
   2. Používateľ registráciou na Portáli dáva súhlas na uverejňovanie vlastných údajov (ktoré zadával pri registrácii a úprave profilu) vo vlastnom profile.
   3. Používatelia môžu na Portáli:
    - pomocou vyhľadávača vyhľadávať iných Používateľov a prezerať si ich profil, príspevky a fotografie,
    - prostredníctvom správ kontaktovať iných Používateľov,
    - upravovať svoj profil kedykoľvek počas používania služieb Portálu,
    - pridávať, upravovať a vymazávať svoje príspevky a fotografie,
    - komentovať a zdieľať príspevky a fotografie iných Používateľov,
    - označiť príspevky a fotografie ako "Páči sa mi",
    - nahlásiť príspevky a fotografie iných Používateľov ako nevhodné,
    - nahlásiť správanie iných Používateľov ako nevhodné.
  4. Používanie služieb
   1. Pridávanie príspevkov a fotografií sa uskutočňuje prostredníctvom odkazu "Pridať" na stránkach "Príspevky" a "Fotky". Záložka odkazuje na jednoduchý formulár pre pridanie príspevku alebo fotografie. Potrebné je vyplniť všetky povinné položky. Príspevok alebo fotografia sú automaticky platné po potvrdení pridania Používateľom, a to po dobu, pokiaľ ho samotný Používateľ nevymaže.
   2. Prevádzkovateľ Portálu si vyhradzuje právo odstránenia príspevkov a fotografií, ktoré budú v rozpore s týmito Všeobecnými podmienkami portálu.
   3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek gramatický upraviť text príspevkov a fotografií, a to bez oznámenia Používateľovi.
   4. Prevádzkovateľ si taktiež vyhradzuje právo blokovať Používateľa, pri zistení, že Používateľ porušoval tieto Všeobecné podmienky portálu.
   5. Na Krestanka.sk je zakázané:
    - pridávať príspevky a fotografie, ktoré sú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, v rozpore dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie na Portáli,
    - pridávať príspevky v inom ako Slovenskom alebo Českom jazyku (vrátane nesprávneho jazyka),
    - pridávať príspevky, ktoré by kazili dobré meno Portálu,
    - pridávať opakované príspevky alebo fotografie rovnakého obsahu,
    - pridávať inzeráty na chudnutie, práce z domu, úvery, drogy, cigarety, jedlo, erotické inzeráty,
    - pridávať obsah reklamného charakteru,
    - zverejňovať fotografie, ktoré nepatria Používateľovi,
    - zverejňovať fotografie, na ktorých sa nachádza ľudská nahota alebo vulgarizmy,
    - zverejňovať fotografie, na ktorých sa nachádza logo alebo názov iných webových serverov,
    - obťažovať iných Používateľov.
  5. Zrušenie účtu
   1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, na základe vlastného uváženia, kedykoľvek odoprieť Používateľovi prístup na stránkach Portálu, alebo odstrániť akýkoľvek obsah daného Používateľa alebo samotného Používateľa z databázy Portálu, a to hlavne z dôvodu poškodzovania Poskytovateľa, iného Používateľa alebo porušenia všeobecných podmienok Portálu.
   2. Používateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ Portálu môže jeho používateľský účet kedykoľvek v súlade so Všeobecnými podmienkami portálu zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť na základe:
    - porušenia Všeobecných podmienok portálu,
    - porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie,
    - poškodzovania Prevádzkovateľa alebo iných Používateľov,
    - nahlásenia Používateľa inými registrovanými alebo neregistrovanými Používateľmi,
    - na vlastnú žiadosť Používateľa,
  6. Zodpovednosť za škodu
   1. Používateľ si je vedomý, že využíva služby Portálu dobrovoľne a výhradne na vlastné riziko.
   2. Prevádzkovateľ Portálu nenesie zodpovednosť za akýkoľvek obsah zverejnený Používateľom.
   3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na Portáli, ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou užívateľov či z iných dôvodov.
  7. Záverečné ustanovenia
   1. Všeobecné podmienky portálu nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia. Používateľ a Prevádzkovateľ sa dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka spravovať Obchodným zákonníkom.
   2. Prevádzkovateľ má právo aktualizovať a inak upravovať služby Portálu bez predchádzajúceho upozornenia a súhlasom Používateľov, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov.
   3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť ustanovenia týchto Všeobecných podmienok portálu. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom uverejnenia na stránkach Portálu. Je v záujme Používateľa, aby si vo vlastnom záujme sledoval znenie týchto podmienok.